Alter

Chia đông từ “alter” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ alter. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to alter

Quá khứ đơn
  • altered

Quá khứ phân từ
  • altered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
alter

you
alter

he/she/it
alters

we
alter

you
alter

they
alter

Thì hiện tại continuous

I
am altering

you
are altering

he/she/it
is altering

we
are altering

you
are altering

they
are altering

Quá khứ đơn

I
altered

you
altered

he/she/it
altered

we
altered

you
altered

they
altered

Quá khứ tiếp diễn

I
was altering

you
were altering

he/she/it
was altering

we
were altering

you
were altering

they
were altering

Hiện tại hoàn thành

I
have altered

you
have altered

he/she/it
has altered

we
have altered

you
have altered

they
have altered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been altering

you
have been altering

he/she/it
has been altering

we
have been altering

you
have been altering

they
have been altering

Quá khứ hoàn thành

I
had altered

you
had altered

he/she/it
had altered

we
had altered

you
had altered

they
had altered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been altering

you
had been altering

he/she/it
had been altering

we
had been altering

you
had been altering

they
had been altering

Tương lại đơn

I
will alter

you
will alter

he/she/it
will alter

we
will alter

you
will alter

they
will alter

Tương lại tiếp diễn

I
will be altering

you
will be altering

he/she/it
will be altering

we
will be altering

you
will be altering

they
will be altering

Tương lại hoàn thành

I
will have altered

you
will have altered

he/she/it
will have altered

we
will have altered

you
will have altered

they
will have altered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been altering

you
will have been altering

he/she/it
will have been altering

we
will have been altering

you
will have been altering

they
will have been altering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.