Alphabetize

Chia đông từ “alphabetize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ alphabetize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to alphabetize

Quá khứ đơn
  • alphabetized

Quá khứ phân từ
  • alphabetized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
alphabetize

you
alphabetize

he/she/it
alphabetizes

we
alphabetize

you
alphabetize

they
alphabetize

Thì hiện tại continuous

I
am alphabetizing

you
are alphabetizing

he/she/it
is alphabetizing

we
are alphabetizing

you
are alphabetizing

they
are alphabetizing

Quá khứ đơn

I
alphabetized

you
alphabetized

he/she/it
alphabetized

we
alphabetized

you
alphabetized

they
alphabetized

Quá khứ tiếp diễn

I
was alphabetizing

you
were alphabetizing

he/she/it
was alphabetizing

we
were alphabetizing

you
were alphabetizing

they
were alphabetizing

Hiện tại hoàn thành

I
have alphabetized

you
have alphabetized

he/she/it
has alphabetized

we
have alphabetized

you
have alphabetized

they
have alphabetized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been alphabetizing

you
have been alphabetizing

he/she/it
has been alphabetizing

we
have been alphabetizing

you
have been alphabetizing

they
have been alphabetizing

Quá khứ hoàn thành

I
had alphabetized

you
had alphabetized

he/she/it
had alphabetized

we
had alphabetized

you
had alphabetized

they
had alphabetized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been alphabetizing

you
had been alphabetizing

he/she/it
had been alphabetizing

we
had been alphabetizing

you
had been alphabetizing

they
had been alphabetizing

Tương lại đơn

I
will alphabetize

you
will alphabetize

he/she/it
will alphabetize

we
will alphabetize

you
will alphabetize

they
will alphabetize

Tương lại tiếp diễn

I
will be alphabetizing

you
will be alphabetizing

he/she/it
will be alphabetizing

we
will be alphabetizing

you
will be alphabetizing

they
will be alphabetizing

Tương lại hoàn thành

I
will have alphabetized

you
will have alphabetized

he/she/it
will have alphabetized

we
will have alphabetized

you
will have alphabetized

they
will have alphabetized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been alphabetizing

you
will have been alphabetizing

he/she/it
will have been alphabetizing

we
will have been alphabetizing

you
will have been alphabetizing

they
will have been alphabetizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.