Ally

Chia đông từ “ally” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ ally. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ally

Quá khứ đơn
  • allied

Quá khứ phân từ
  • allied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ally

you
ally

he/she/it
allies

we
ally

you
ally

they
ally

Thì hiện tại continuous

I
am allying

you
are allying

he/she/it
is allying

we
are allying

you
are allying

they
are allying

Quá khứ đơn

I
allied

you
allied

he/she/it
allied

we
allied

you
allied

they
allied

Quá khứ tiếp diễn

I
was allying

you
were allying

he/she/it
was allying

we
were allying

you
were allying

they
were allying

Hiện tại hoàn thành

I
have allied

you
have allied

he/she/it
has allied

we
have allied

you
have allied

they
have allied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been allying

you
have been allying

he/she/it
has been allying

we
have been allying

you
have been allying

they
have been allying

Quá khứ hoàn thành

I
had allied

you
had allied

he/she/it
had allied

we
had allied

you
had allied

they
had allied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been allying

you
had been allying

he/she/it
had been allying

we
had been allying

you
had been allying

they
had been allying

Tương lại đơn

I
will ally

you
will ally

he/she/it
will ally

we
will ally

you
will ally

they
will ally

Tương lại tiếp diễn

I
will be allying

you
will be allying

he/she/it
will be allying

we
will be allying

you
will be allying

they
will be allying

Tương lại hoàn thành

I
will have allied

you
will have allied

he/she/it
will have allied

we
will have allied

you
will have allied

they
will have allied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been allying

you
will have been allying

he/she/it
will have been allying

we
will have been allying

you
will have been allying

they
will have been allying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.