Allure

Chia đông từ “allure” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ allure. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to allure

Quá khứ đơn
  • allured

Quá khứ phân từ
  • allured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
allure

you
allure

he/she/it
allures

we
allure

you
allure

they
allure

Thì hiện tại continuous

I
am alluring

you
are alluring

he/she/it
is alluring

we
are alluring

you
are alluring

they
are alluring

Quá khứ đơn

I
allured

you
allured

he/she/it
allured

we
allured

you
allured

they
allured

Quá khứ tiếp diễn

I
was alluring

you
were alluring

he/she/it
was alluring

we
were alluring

you
were alluring

they
were alluring

Hiện tại hoàn thành

I
have allured

you
have allured

he/she/it
has allured

we
have allured

you
have allured

they
have allured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been alluring

you
have been alluring

he/she/it
has been alluring

we
have been alluring

you
have been alluring

they
have been alluring

Quá khứ hoàn thành

I
had allured

you
had allured

he/she/it
had allured

we
had allured

you
had allured

they
had allured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been alluring

you
had been alluring

he/she/it
had been alluring

we
had been alluring

you
had been alluring

they
had been alluring

Tương lại đơn

I
will allure

you
will allure

he/she/it
will allure

we
will allure

you
will allure

they
will allure

Tương lại tiếp diễn

I
will be alluring

you
will be alluring

he/she/it
will be alluring

we
will be alluring

you
will be alluring

they
will be alluring

Tương lại hoàn thành

I
will have allured

you
will have allured

he/she/it
will have allured

we
will have allured

you
will have allured

they
will have allured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been alluring

you
will have been alluring

he/she/it
will have been alluring

we
will have been alluring

you
will have been alluring

they
will have been alluring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.