Allude

Chia đông từ “allude” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ allude. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to allude

Quá khứ đơn
  • alluded

Quá khứ phân từ
  • alluded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
allude

you
allude

he/she/it
alludes

we
allude

you
allude

they
allude

Thì hiện tại continuous

I
am alluding

you
are alluding

he/she/it
is alluding

we
are alluding

you
are alluding

they
are alluding

Quá khứ đơn

I
alluded

you
alluded

he/she/it
alluded

we
alluded

you
alluded

they
alluded

Quá khứ tiếp diễn

I
was alluding

you
were alluding

he/she/it
was alluding

we
were alluding

you
were alluding

they
were alluding

Hiện tại hoàn thành

I
have alluded

you
have alluded

he/she/it
has alluded

we
have alluded

you
have alluded

they
have alluded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been alluding

you
have been alluding

he/she/it
has been alluding

we
have been alluding

you
have been alluding

they
have been alluding

Quá khứ hoàn thành

I
had alluded

you
had alluded

he/she/it
had alluded

we
had alluded

you
had alluded

they
had alluded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been alluding

you
had been alluding

he/she/it
had been alluding

we
had been alluding

you
had been alluding

they
had been alluding

Tương lại đơn

I
will allude

you
will allude

he/she/it
will allude

we
will allude

you
will allude

they
will allude

Tương lại tiếp diễn

I
will be alluding

you
will be alluding

he/she/it
will be alluding

we
will be alluding

you
will be alluding

they
will be alluding

Tương lại hoàn thành

I
will have alluded

you
will have alluded

he/she/it
will have alluded

we
will have alluded

you
will have alluded

they
will have alluded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been alluding

you
will have been alluding

he/she/it
will have been alluding

we
will have been alluding

you
will have been alluding

they
will have been alluding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.