Allot

Chia đông từ “allot” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ allot. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to allot

Quá khứ đơn
  • allotted

Quá khứ phân từ
  • allotted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
allot

you
allot

he/she/it
allots

we
allot

you
allot

they
allot

Thì hiện tại continuous

I
am allotting

you
are allotting

he/she/it
is allotting

we
are allotting

you
are allotting

they
are allotting

Quá khứ đơn

I
allotted

you
allotted

he/she/it
allotted

we
allotted

you
allotted

they
allotted

Quá khứ tiếp diễn

I
was allotting

you
were allotting

he/she/it
was allotting

we
were allotting

you
were allotting

they
were allotting

Hiện tại hoàn thành

I
have allotted

you
have allotted

he/she/it
has allotted

we
have allotted

you
have allotted

they
have allotted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been allotting

you
have been allotting

he/she/it
has been allotting

we
have been allotting

you
have been allotting

they
have been allotting

Quá khứ hoàn thành

I
had allotted

you
had allotted

he/she/it
had allotted

we
had allotted

you
had allotted

they
had allotted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been allotting

you
had been allotting

he/she/it
had been allotting

we
had been allotting

you
had been allotting

they
had been allotting

Tương lại đơn

I
will allot

you
will allot

he/she/it
will allot

we
will allot

you
will allot

they
will allot

Tương lại tiếp diễn

I
will be allotting

you
will be allotting

he/she/it
will be allotting

we
will be allotting

you
will be allotting

they
will be allotting

Tương lại hoàn thành

I
will have allotted

you
will have allotted

he/she/it
will have allotted

we
will have allotted

you
will have allotted

they
will have allotted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been allotting

you
will have been allotting

he/she/it
will have been allotting

we
will have been allotting

you
will have been allotting

they
will have been allotting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.