Alarm

Chia đông từ “alarm” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ alarm. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to alarm

Quá khứ đơn
  • alarmed

Quá khứ phân từ
  • alarmed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
alarm

you
alarm

he/she/it
alarms

we
alarm

you
alarm

they
alarm

Thì hiện tại continuous

I
am alarming

you
are alarming

he/she/it
is alarming

we
are alarming

you
are alarming

they
are alarming

Quá khứ đơn

I
alarmed

you
alarmed

he/she/it
alarmed

we
alarmed

you
alarmed

they
alarmed

Quá khứ tiếp diễn

I
was alarming

you
were alarming

he/she/it
was alarming

we
were alarming

you
were alarming

they
were alarming

Hiện tại hoàn thành

I
have alarmed

you
have alarmed

he/she/it
has alarmed

we
have alarmed

you
have alarmed

they
have alarmed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been alarming

you
have been alarming

he/she/it
has been alarming

we
have been alarming

you
have been alarming

they
have been alarming

Quá khứ hoàn thành

I
had alarmed

you
had alarmed

he/she/it
had alarmed

we
had alarmed

you
had alarmed

they
had alarmed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been alarming

you
had been alarming

he/she/it
had been alarming

we
had been alarming

you
had been alarming

they
had been alarming

Tương lại đơn

I
will alarm

you
will alarm

he/she/it
will alarm

we
will alarm

you
will alarm

they
will alarm

Tương lại tiếp diễn

I
will be alarming

you
will be alarming

he/she/it
will be alarming

we
will be alarming

you
will be alarming

they
will be alarming

Tương lại hoàn thành

I
will have alarmed

you
will have alarmed

he/she/it
will have alarmed

we
will have alarmed

you
will have alarmed

they
will have alarmed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been alarming

you
will have been alarming

he/she/it
will have been alarming

we
will have been alarming

you
will have been alarming

they
will have been alarming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.