Aggrieve

Chia đông từ “aggrieve” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ aggrieve. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to aggrieve

Quá khứ đơn
  • aggrieved

Quá khứ phân từ
  • aggrieved

Trần thuật

Thì hiện tại

I
aggrieve

you
aggrieve

he/she/it
aggrieves

we
aggrieve

you
aggrieve

they
aggrieve

Thì hiện tại continuous

I
am aggrieving

you
are aggrieving

he/she/it
is aggrieving

we
are aggrieving

you
are aggrieving

they
are aggrieving

Quá khứ đơn

I
aggrieved

you
aggrieved

he/she/it
aggrieved

we
aggrieved

you
aggrieved

they
aggrieved

Quá khứ tiếp diễn

I
was aggrieving

you
were aggrieving

he/she/it
was aggrieving

we
were aggrieving

you
were aggrieving

they
were aggrieving

Hiện tại hoàn thành

I
have aggrieved

you
have aggrieved

he/she/it
has aggrieved

we
have aggrieved

you
have aggrieved

they
have aggrieved

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been aggrieving

you
have been aggrieving

he/she/it
has been aggrieving

we
have been aggrieving

you
have been aggrieving

they
have been aggrieving

Quá khứ hoàn thành

I
had aggrieved

you
had aggrieved

he/she/it
had aggrieved

we
had aggrieved

you
had aggrieved

they
had aggrieved

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been aggrieving

you
had been aggrieving

he/she/it
had been aggrieving

we
had been aggrieving

you
had been aggrieving

they
had been aggrieving

Tương lại đơn

I
will aggrieve

you
will aggrieve

he/she/it
will aggrieve

we
will aggrieve

you
will aggrieve

they
will aggrieve

Tương lại tiếp diễn

I
will be aggrieving

you
will be aggrieving

he/she/it
will be aggrieving

we
will be aggrieving

you
will be aggrieving

they
will be aggrieving

Tương lại hoàn thành

I
will have aggrieved

you
will have aggrieved

he/she/it
will have aggrieved

we
will have aggrieved

you
will have aggrieved

they
will have aggrieved

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been aggrieving

you
will have been aggrieving

he/she/it
will have been aggrieving

we
will have been aggrieving

you
will have been aggrieving

they
will have been aggrieving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.