Afflict

Chia đông từ “afflict” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ afflict. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to afflict

Quá khứ đơn
  • afflicted

Quá khứ phân từ
  • afflicted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
afflict

you
afflict

he/she/it
afflicts

we
afflict

you
afflict

they
afflict

Thì hiện tại continuous

I
am afflicting

you
are afflicting

he/she/it
is afflicting

we
are afflicting

you
are afflicting

they
are afflicting

Quá khứ đơn

I
afflicted

you
afflicted

he/she/it
afflicted

we
afflicted

you
afflicted

they
afflicted

Quá khứ tiếp diễn

I
was afflicting

you
were afflicting

he/she/it
was afflicting

we
were afflicting

you
were afflicting

they
were afflicting

Hiện tại hoàn thành

I
have afflicted

you
have afflicted

he/she/it
has afflicted

we
have afflicted

you
have afflicted

they
have afflicted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been afflicting

you
have been afflicting

he/she/it
has been afflicting

we
have been afflicting

you
have been afflicting

they
have been afflicting

Quá khứ hoàn thành

I
had afflicted

you
had afflicted

he/she/it
had afflicted

we
had afflicted

you
had afflicted

they
had afflicted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been afflicting

you
had been afflicting

he/she/it
had been afflicting

we
had been afflicting

you
had been afflicting

they
had been afflicting

Tương lại đơn

I
will afflict

you
will afflict

he/she/it
will afflict

we
will afflict

you
will afflict

they
will afflict

Tương lại tiếp diễn

I
will be afflicting

you
will be afflicting

he/she/it
will be afflicting

we
will be afflicting

you
will be afflicting

they
will be afflicting

Tương lại hoàn thành

I
will have afflicted

you
will have afflicted

he/she/it
will have afflicted

we
will have afflicted

you
will have afflicted

they
will have afflicted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been afflicting

you
will have been afflicting

he/she/it
will have been afflicting

we
will have been afflicting

you
will have been afflicting

they
will have been afflicting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.