Affix

Chia đông từ “affix” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ affix. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to affix

Quá khứ đơn
  • affixed

Quá khứ phân từ
  • affixed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
affix

you
affix

he/she/it
affixes

we
affix

you
affix

they
affix

Thì hiện tại continuous

I
am affixing

you
are affixing

he/she/it
is affixing

we
are affixing

you
are affixing

they
are affixing

Quá khứ đơn

I
affixed

you
affixed

he/she/it
affixed

we
affixed

you
affixed

they
affixed

Quá khứ tiếp diễn

I
was affixing

you
were affixing

he/she/it
was affixing

we
were affixing

you
were affixing

they
were affixing

Hiện tại hoàn thành

I
have affixed

you
have affixed

he/she/it
has affixed

we
have affixed

you
have affixed

they
have affixed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been affixing

you
have been affixing

he/she/it
has been affixing

we
have been affixing

you
have been affixing

they
have been affixing

Quá khứ hoàn thành

I
had affixed

you
had affixed

he/she/it
had affixed

we
had affixed

you
had affixed

they
had affixed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been affixing

you
had been affixing

he/she/it
had been affixing

we
had been affixing

you
had been affixing

they
had been affixing

Tương lại đơn

I
will affix

you
will affix

he/she/it
will affix

we
will affix

you
will affix

they
will affix

Tương lại tiếp diễn

I
will be affixing

you
will be affixing

he/she/it
will be affixing

we
will be affixing

you
will be affixing

they
will be affixing

Tương lại hoàn thành

I
will have affixed

you
will have affixed

he/she/it
will have affixed

we
will have affixed

you
will have affixed

they
will have affixed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been affixing

you
will have been affixing

he/she/it
will have been affixing

we
will have been affixing

you
will have been affixing

they
will have been affixing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.