Affirm

Chia đông từ “affirm” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ affirm. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to affirm

Quá khứ đơn
  • affirmed

Quá khứ phân từ
  • affirmed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
affirm

you
affirm

he/she/it
affirms

we
affirm

you
affirm

they
affirm

Thì hiện tại continuous

I
am affirming

you
are affirming

he/she/it
is affirming

we
are affirming

you
are affirming

they
are affirming

Quá khứ đơn

I
affirmed

you
affirmed

he/she/it
affirmed

we
affirmed

you
affirmed

they
affirmed

Quá khứ tiếp diễn

I
was affirming

you
were affirming

he/she/it
was affirming

we
were affirming

you
were affirming

they
were affirming

Hiện tại hoàn thành

I
have affirmed

you
have affirmed

he/she/it
has affirmed

we
have affirmed

you
have affirmed

they
have affirmed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been affirming

you
have been affirming

he/she/it
has been affirming

we
have been affirming

you
have been affirming

they
have been affirming

Quá khứ hoàn thành

I
had affirmed

you
had affirmed

he/she/it
had affirmed

we
had affirmed

you
had affirmed

they
had affirmed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been affirming

you
had been affirming

he/she/it
had been affirming

we
had been affirming

you
had been affirming

they
had been affirming

Tương lại đơn

I
will affirm

you
will affirm

he/she/it
will affirm

we
will affirm

you
will affirm

they
will affirm

Tương lại tiếp diễn

I
will be affirming

you
will be affirming

he/she/it
will be affirming

we
will be affirming

you
will be affirming

they
will be affirming

Tương lại hoàn thành

I
will have affirmed

you
will have affirmed

he/she/it
will have affirmed

we
will have affirmed

you
will have affirmed

they
will have affirmed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been affirming

you
will have been affirming

he/she/it
will have been affirming

we
will have been affirming

you
will have been affirming

they
will have been affirming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.