Affiliate

Chia đông từ “affiliate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ affiliate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to affiliate

Quá khứ đơn
  • affiliated

Quá khứ phân từ
  • affiliated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
affiliate

you
affiliate

he/she/it
affiliates

we
affiliate

you
affiliate

they
affiliate

Thì hiện tại continuous

I
am affiliating

you
are affiliating

he/she/it
is affiliating

we
are affiliating

you
are affiliating

they
are affiliating

Quá khứ đơn

I
affiliated

you
affiliated

he/she/it
affiliated

we
affiliated

you
affiliated

they
affiliated

Quá khứ tiếp diễn

I
was affiliating

you
were affiliating

he/she/it
was affiliating

we
were affiliating

you
were affiliating

they
were affiliating

Hiện tại hoàn thành

I
have affiliated

you
have affiliated

he/she/it
has affiliated

we
have affiliated

you
have affiliated

they
have affiliated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been affiliating

you
have been affiliating

he/she/it
has been affiliating

we
have been affiliating

you
have been affiliating

they
have been affiliating

Quá khứ hoàn thành

I
had affiliated

you
had affiliated

he/she/it
had affiliated

we
had affiliated

you
had affiliated

they
had affiliated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been affiliating

you
had been affiliating

he/she/it
had been affiliating

we
had been affiliating

you
had been affiliating

they
had been affiliating

Tương lại đơn

I
will affiliate

you
will affiliate

he/she/it
will affiliate

we
will affiliate

you
will affiliate

they
will affiliate

Tương lại tiếp diễn

I
will be affiliating

you
will be affiliating

he/she/it
will be affiliating

we
will be affiliating

you
will be affiliating

they
will be affiliating

Tương lại hoàn thành

I
will have affiliated

you
will have affiliated

he/she/it
will have affiliated

we
will have affiliated

you
will have affiliated

they
will have affiliated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been affiliating

you
will have been affiliating

he/she/it
will have been affiliating

we
will have been affiliating

you
will have been affiliating

they
will have been affiliating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.