Advocate

Chia đông từ “advocate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ advocate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to advocate

Quá khứ đơn
  • advocated

Quá khứ phân từ
  • advocated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
advocate

you
advocate

he/she/it
advocates

we
advocate

you
advocate

they
advocate

Thì hiện tại continuous

I
am advocating

you
are advocating

he/she/it
is advocating

we
are advocating

you
are advocating

they
are advocating

Quá khứ đơn

I
advocated

you
advocated

he/she/it
advocated

we
advocated

you
advocated

they
advocated

Quá khứ tiếp diễn

I
was advocating

you
were advocating

he/she/it
was advocating

we
were advocating

you
were advocating

they
were advocating

Hiện tại hoàn thành

I
have advocated

you
have advocated

he/she/it
has advocated

we
have advocated

you
have advocated

they
have advocated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been advocating

you
have been advocating

he/she/it
has been advocating

we
have been advocating

you
have been advocating

they
have been advocating

Quá khứ hoàn thành

I
had advocated

you
had advocated

he/she/it
had advocated

we
had advocated

you
had advocated

they
had advocated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been advocating

you
had been advocating

he/she/it
had been advocating

we
had been advocating

you
had been advocating

they
had been advocating

Tương lại đơn

I
will advocate

you
will advocate

he/she/it
will advocate

we
will advocate

you
will advocate

they
will advocate

Tương lại tiếp diễn

I
will be advocating

you
will be advocating

he/she/it
will be advocating

we
will be advocating

you
will be advocating

they
will be advocating

Tương lại hoàn thành

I
will have advocated

you
will have advocated

he/she/it
will have advocated

we
will have advocated

you
will have advocated

they
will have advocated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been advocating

you
will have been advocating

he/she/it
will have been advocating

we
will have been advocating

you
will have been advocating

they
will have been advocating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.