Advise

Chia đông từ “advise” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ advise. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to advise

Quá khứ đơn
  • advised

Quá khứ phân từ
  • advised

Trần thuật

Thì hiện tại

I
advise

you
advise

he/she/it
advises

we
advise

you
advise

they
advise

Thì hiện tại continuous

I
am advising

you
are advising

he/she/it
is advising

we
are advising

you
are advising

they
are advising

Quá khứ đơn

I
advised

you
advised

he/she/it
advised

we
advised

you
advised

they
advised

Quá khứ tiếp diễn

I
was advising

you
were advising

he/she/it
was advising

we
were advising

you
were advising

they
were advising

Hiện tại hoàn thành

I
have advised

you
have advised

he/she/it
has advised

we
have advised

you
have advised

they
have advised

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been advising

you
have been advising

he/she/it
has been advising

we
have been advising

you
have been advising

they
have been advising

Quá khứ hoàn thành

I
had advised

you
had advised

he/she/it
had advised

we
had advised

you
had advised

they
had advised

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been advising

you
had been advising

he/she/it
had been advising

we
had been advising

you
had been advising

they
had been advising

Tương lại đơn

I
will advise

you
will advise

he/she/it
will advise

we
will advise

you
will advise

they
will advise

Tương lại tiếp diễn

I
will be advising

you
will be advising

he/she/it
will be advising

we
will be advising

you
will be advising

they
will be advising

Tương lại hoàn thành

I
will have advised

you
will have advised

he/she/it
will have advised

we
will have advised

you
will have advised

they
will have advised

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been advising

you
will have been advising

he/she/it
will have been advising

we
will have been advising

you
will have been advising

they
will have been advising

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.