Advertise

Chia đông từ “advertise” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ advertise. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to advertise

Quá khứ đơn
  • advertised

Quá khứ phân từ
  • advertised

Trần thuật

Thì hiện tại

I
advertise

you
advertise

he/she/it
advertises

we
advertise

you
advertise

they
advertise

Thì hiện tại continuous

I
am advertising

you
are advertising

he/she/it
is advertising

we
are advertising

you
are advertising

they
are advertising

Quá khứ đơn

I
advertised

you
advertised

he/she/it
advertised

we
advertised

you
advertised

they
advertised

Quá khứ tiếp diễn

I
was advertising

you
were advertising

he/she/it
was advertising

we
were advertising

you
were advertising

they
were advertising

Hiện tại hoàn thành

I
have advertised

you
have advertised

he/she/it
has advertised

we
have advertised

you
have advertised

they
have advertised

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been advertising

you
have been advertising

he/she/it
has been advertising

we
have been advertising

you
have been advertising

they
have been advertising

Quá khứ hoàn thành

I
had advertised

you
had advertised

he/she/it
had advertised

we
had advertised

you
had advertised

they
had advertised

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been advertising

you
had been advertising

he/she/it
had been advertising

we
had been advertising

you
had been advertising

they
had been advertising

Tương lại đơn

I
will advertise

you
will advertise

he/she/it
will advertise

we
will advertise

you
will advertise

they
will advertise

Tương lại tiếp diễn

I
will be advertising

you
will be advertising

he/she/it
will be advertising

we
will be advertising

you
will be advertising

they
will be advertising

Tương lại hoàn thành

I
will have advertised

you
will have advertised

he/she/it
will have advertised

we
will have advertised

you
will have advertised

they
will have advertised

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been advertising

you
will have been advertising

he/she/it
will have been advertising

we
will have been advertising

you
will have been advertising

they
will have been advertising

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.