Adulate

Chia đông từ “adulate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ adulate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to adulate

Quá khứ đơn
  • adulated

Quá khứ phân từ
  • adulated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
adulate

you
adulate

he/she/it
adulates

we
adulate

you
adulate

they
adulate

Thì hiện tại continuous

I
am adulating

you
are adulating

he/she/it
is adulating

we
are adulating

you
are adulating

they
are adulating

Quá khứ đơn

I
adulated

you
adulated

he/she/it
adulated

we
adulated

you
adulated

they
adulated

Quá khứ tiếp diễn

I
was adulating

you
were adulating

he/she/it
was adulating

we
were adulating

you
were adulating

they
were adulating

Hiện tại hoàn thành

I
have adulated

you
have adulated

he/she/it
has adulated

we
have adulated

you
have adulated

they
have adulated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been adulating

you
have been adulating

he/she/it
has been adulating

we
have been adulating

you
have been adulating

they
have been adulating

Quá khứ hoàn thành

I
had adulated

you
had adulated

he/she/it
had adulated

we
had adulated

you
had adulated

they
had adulated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been adulating

you
had been adulating

he/she/it
had been adulating

we
had been adulating

you
had been adulating

they
had been adulating

Tương lại đơn

I
will adulate

you
will adulate

he/she/it
will adulate

we
will adulate

you
will adulate

they
will adulate

Tương lại tiếp diễn

I
will be adulating

you
will be adulating

he/she/it
will be adulating

we
will be adulating

you
will be adulating

they
will be adulating

Tương lại hoàn thành

I
will have adulated

you
will have adulated

he/she/it
will have adulated

we
will have adulated

you
will have adulated

they
will have adulated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been adulating

you
will have been adulating

he/she/it
will have been adulating

we
will have been adulating

you
will have been adulating

they
will have been adulating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.