Adopt

Chia đông từ “adopt” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ adopt. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to adopt

Quá khứ đơn
  • adopted

Quá khứ phân từ
  • adopted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
adopt

you
adopt

he/she/it
adopts

we
adopt

you
adopt

they
adopt

Thì hiện tại continuous

I
am adopting

you
are adopting

he/she/it
is adopting

we
are adopting

you
are adopting

they
are adopting

Quá khứ đơn

I
adopted

you
adopted

he/she/it
adopted

we
adopted

you
adopted

they
adopted

Quá khứ tiếp diễn

I
was adopting

you
were adopting

he/she/it
was adopting

we
were adopting

you
were adopting

they
were adopting

Hiện tại hoàn thành

I
have adopted

you
have adopted

he/she/it
has adopted

we
have adopted

you
have adopted

they
have adopted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been adopting

you
have been adopting

he/she/it
has been adopting

we
have been adopting

you
have been adopting

they
have been adopting

Quá khứ hoàn thành

I
had adopted

you
had adopted

he/she/it
had adopted

we
had adopted

you
had adopted

they
had adopted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been adopting

you
had been adopting

he/she/it
had been adopting

we
had been adopting

you
had been adopting

they
had been adopting

Tương lại đơn

I
will adopt

you
will adopt

he/she/it
will adopt

we
will adopt

you
will adopt

they
will adopt

Tương lại tiếp diễn

I
will be adopting

you
will be adopting

he/she/it
will be adopting

we
will be adopting

you
will be adopting

they
will be adopting

Tương lại hoàn thành

I
will have adopted

you
will have adopted

he/she/it
will have adopted

we
will have adopted

you
will have adopted

they
will have adopted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been adopting

you
will have been adopting

he/she/it
will have been adopting

we
will have been adopting

you
will have been adopting

they
will have been adopting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.