Admit

Chia đông từ “admit” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ admit. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to admit

Quá khứ đơn
  • admitted

Quá khứ phân từ
  • admitted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
admit

you
admit

he/she/it
admits

we
admit

you
admit

they
admit

Thì hiện tại continuous

I
am admitting

you
are admitting

he/she/it
is admitting

we
are admitting

you
are admitting

they
are admitting

Quá khứ đơn

I
admitted

you
admitted

he/she/it
admitted

we
admitted

you
admitted

they
admitted

Quá khứ tiếp diễn

I
was admitting

you
were admitting

he/she/it
was admitting

we
were admitting

you
were admitting

they
were admitting

Hiện tại hoàn thành

I
have admitted

you
have admitted

he/she/it
has admitted

we
have admitted

you
have admitted

they
have admitted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been admitting

you
have been admitting

he/she/it
has been admitting

we
have been admitting

you
have been admitting

they
have been admitting

Quá khứ hoàn thành

I
had admitted

you
had admitted

he/she/it
had admitted

we
had admitted

you
had admitted

they
had admitted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been admitting

you
had been admitting

he/she/it
had been admitting

we
had been admitting

you
had been admitting

they
had been admitting

Tương lại đơn

I
will admit

you
will admit

he/she/it
will admit

we
will admit

you
will admit

they
will admit

Tương lại tiếp diễn

I
will be admitting

you
will be admitting

he/she/it
will be admitting

we
will be admitting

you
will be admitting

they
will be admitting

Tương lại hoàn thành

I
will have admitted

you
will have admitted

he/she/it
will have admitted

we
will have admitted

you
will have admitted

they
will have admitted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been admitting

you
will have been admitting

he/she/it
will have been admitting

we
will have been admitting

you
will have been admitting

they
will have been admitting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.