Administrate

Chia đông từ “administrate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ administrate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to administrate

Quá khứ đơn
  • administrated

Quá khứ phân từ
  • administrated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
administrate

you
administrate

he/she/it
administrates

we
administrate

you
administrate

they
administrate

Thì hiện tại continuous

I
am administrating

you
are administrating

he/she/it
is administrating

we
are administrating

you
are administrating

they
are administrating

Quá khứ đơn

I
administrated

you
administrated

he/she/it
administrated

we
administrated

you
administrated

they
administrated

Quá khứ tiếp diễn

I
was administrating

you
were administrating

he/she/it
was administrating

we
were administrating

you
were administrating

they
were administrating

Hiện tại hoàn thành

I
have administrated

you
have administrated

he/she/it
has administrated

we
have administrated

you
have administrated

they
have administrated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been administrating

you
have been administrating

he/she/it
has been administrating

we
have been administrating

you
have been administrating

they
have been administrating

Quá khứ hoàn thành

I
had administrated

you
had administrated

he/she/it
had administrated

we
had administrated

you
had administrated

they
had administrated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been administrating

you
had been administrating

he/she/it
had been administrating

we
had been administrating

you
had been administrating

they
had been administrating

Tương lại đơn

I
will administrate

you
will administrate

he/she/it
will administrate

we
will administrate

you
will administrate

they
will administrate

Tương lại tiếp diễn

I
will be administrating

you
will be administrating

he/she/it
will be administrating

we
will be administrating

you
will be administrating

they
will be administrating

Tương lại hoàn thành

I
will have administrated

you
will have administrated

he/she/it
will have administrated

we
will have administrated

you
will have administrated

they
will have administrated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been administrating

you
will have been administrating

he/she/it
will have been administrating

we
will have been administrating

you
will have been administrating

they
will have been administrating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.