Adjust

Chia đông từ “adjust” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ adjust. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to adjust

Quá khứ đơn
  • adjusted

Quá khứ phân từ
  • adjusted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
adjust

you
adjust

he/she/it
adjusts

we
adjust

you
adjust

they
adjust

Thì hiện tại continuous

I
am adjusting

you
are adjusting

he/she/it
is adjusting

we
are adjusting

you
are adjusting

they
are adjusting

Quá khứ đơn

I
adjusted

you
adjusted

he/she/it
adjusted

we
adjusted

you
adjusted

they
adjusted

Quá khứ tiếp diễn

I
was adjusting

you
were adjusting

he/she/it
was adjusting

we
were adjusting

you
were adjusting

they
were adjusting

Hiện tại hoàn thành

I
have adjusted

you
have adjusted

he/she/it
has adjusted

we
have adjusted

you
have adjusted

they
have adjusted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been adjusting

you
have been adjusting

he/she/it
has been adjusting

we
have been adjusting

you
have been adjusting

they
have been adjusting

Quá khứ hoàn thành

I
had adjusted

you
had adjusted

he/she/it
had adjusted

we
had adjusted

you
had adjusted

they
had adjusted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been adjusting

you
had been adjusting

he/she/it
had been adjusting

we
had been adjusting

you
had been adjusting

they
had been adjusting

Tương lại đơn

I
will adjust

you
will adjust

he/she/it
will adjust

we
will adjust

you
will adjust

they
will adjust

Tương lại tiếp diễn

I
will be adjusting

you
will be adjusting

he/she/it
will be adjusting

we
will be adjusting

you
will be adjusting

they
will be adjusting

Tương lại hoàn thành

I
will have adjusted

you
will have adjusted

he/she/it
will have adjusted

we
will have adjusted

you
will have adjusted

they
will have adjusted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been adjusting

you
will have been adjusting

he/she/it
will have been adjusting

we
will have been adjusting

you
will have been adjusting

they
will have been adjusting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.