Adjudicate

Chia đông từ “adjudicate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ adjudicate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to adjudicate

Quá khứ đơn
  • adjudicated

Quá khứ phân từ
  • adjudicated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
adjudicate

you
adjudicate

he/she/it
adjudicates

we
adjudicate

you
adjudicate

they
adjudicate

Thì hiện tại continuous

I
am adjudicating

you
are adjudicating

he/she/it
is adjudicating

we
are adjudicating

you
are adjudicating

they
are adjudicating

Quá khứ đơn

I
adjudicated

you
adjudicated

he/she/it
adjudicated

we
adjudicated

you
adjudicated

they
adjudicated

Quá khứ tiếp diễn

I
was adjudicating

you
were adjudicating

he/she/it
was adjudicating

we
were adjudicating

you
were adjudicating

they
were adjudicating

Hiện tại hoàn thành

I
have adjudicated

you
have adjudicated

he/she/it
has adjudicated

we
have adjudicated

you
have adjudicated

they
have adjudicated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been adjudicating

you
have been adjudicating

he/she/it
has been adjudicating

we
have been adjudicating

you
have been adjudicating

they
have been adjudicating

Quá khứ hoàn thành

I
had adjudicated

you
had adjudicated

he/she/it
had adjudicated

we
had adjudicated

you
had adjudicated

they
had adjudicated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been adjudicating

you
had been adjudicating

he/she/it
had been adjudicating

we
had been adjudicating

you
had been adjudicating

they
had been adjudicating

Tương lại đơn

I
will adjudicate

you
will adjudicate

he/she/it
will adjudicate

we
will adjudicate

you
will adjudicate

they
will adjudicate

Tương lại tiếp diễn

I
will be adjudicating

you
will be adjudicating

he/she/it
will be adjudicating

we
will be adjudicating

you
will be adjudicating

they
will be adjudicating

Tương lại hoàn thành

I
will have adjudicated

you
will have adjudicated

he/she/it
will have adjudicated

we
will have adjudicated

you
will have adjudicated

they
will have adjudicated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been adjudicating

you
will have been adjudicating

he/she/it
will have been adjudicating

we
will have been adjudicating

you
will have been adjudicating

they
will have been adjudicating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.