Adhere

Chia đông từ “adhere” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ adhere. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to adhere

Quá khứ đơn
  • adhered

Quá khứ phân từ
  • adhered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
adhere

you
adhere

he/she/it
adheres

we
adhere

you
adhere

they
adhere

Thì hiện tại continuous

I
am adhering

you
are adhering

he/she/it
is adhering

we
are adhering

you
are adhering

they
are adhering

Quá khứ đơn

I
adhered

you
adhered

he/she/it
adhered

we
adhered

you
adhered

they
adhered

Quá khứ tiếp diễn

I
was adhering

you
were adhering

he/she/it
was adhering

we
were adhering

you
were adhering

they
were adhering

Hiện tại hoàn thành

I
have adhered

you
have adhered

he/she/it
has adhered

we
have adhered

you
have adhered

they
have adhered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been adhering

you
have been adhering

he/she/it
has been adhering

we
have been adhering

you
have been adhering

they
have been adhering

Quá khứ hoàn thành

I
had adhered

you
had adhered

he/she/it
had adhered

we
had adhered

you
had adhered

they
had adhered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been adhering

you
had been adhering

he/she/it
had been adhering

we
had been adhering

you
had been adhering

they
had been adhering

Tương lại đơn

I
will adhere

you
will adhere

he/she/it
will adhere

we
will adhere

you
will adhere

they
will adhere

Tương lại tiếp diễn

I
will be adhering

you
will be adhering

he/she/it
will be adhering

we
will be adhering

you
will be adhering

they
will be adhering

Tương lại hoàn thành

I
will have adhered

you
will have adhered

he/she/it
will have adhered

we
will have adhered

you
will have adhered

they
will have adhered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been adhering

you
will have been adhering

he/she/it
will have been adhering

we
will have been adhering

you
will have been adhering

they
will have been adhering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.