Address

Chia đông từ “address” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ address. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to address

Quá khứ đơn
  • addressed

Quá khứ phân từ
  • addressed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
address

you
address

he/she/it
addresses

we
address

you
address

they
address

Thì hiện tại continuous

I
am addressing

you
are addressing

he/she/it
is addressing

we
are addressing

you
are addressing

they
are addressing

Quá khứ đơn

I
addressed

you
addressed

he/she/it
addressed

we
addressed

you
addressed

they
addressed

Quá khứ tiếp diễn

I
was addressing

you
were addressing

he/she/it
was addressing

we
were addressing

you
were addressing

they
were addressing

Hiện tại hoàn thành

I
have addressed

you
have addressed

he/she/it
has addressed

we
have addressed

you
have addressed

they
have addressed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been addressing

you
have been addressing

he/she/it
has been addressing

we
have been addressing

you
have been addressing

they
have been addressing

Quá khứ hoàn thành

I
had addressed

you
had addressed

he/she/it
had addressed

we
had addressed

you
had addressed

they
had addressed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been addressing

you
had been addressing

he/she/it
had been addressing

we
had been addressing

you
had been addressing

they
had been addressing

Tương lại đơn

I
will address

you
will address

he/she/it
will address

we
will address

you
will address

they
will address

Tương lại tiếp diễn

I
will be addressing

you
will be addressing

he/she/it
will be addressing

we
will be addressing

you
will be addressing

they
will be addressing

Tương lại hoàn thành

I
will have addressed

you
will have addressed

he/she/it
will have addressed

we
will have addressed

you
will have addressed

they
will have addressed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been addressing

you
will have been addressing

he/she/it
will have been addressing

we
will have been addressing

you
will have been addressing

they
will have been addressing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.