Adapt

Chia đông từ “adapt” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ adapt. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to adapt

Quá khứ đơn
  • adapted

Quá khứ phân từ
  • adapted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
adapt

you
adapt

he/she/it
adapts

we
adapt

you
adapt

they
adapt

Thì hiện tại continuous

I
am adapting

you
are adapting

he/she/it
is adapting

we
are adapting

you
are adapting

they
are adapting

Quá khứ đơn

I
adapted

you
adapted

he/she/it
adapted

we
adapted

you
adapted

they
adapted

Quá khứ tiếp diễn

I
was adapting

you
were adapting

he/she/it
was adapting

we
were adapting

you
were adapting

they
were adapting

Hiện tại hoàn thành

I
have adapted

you
have adapted

he/she/it
has adapted

we
have adapted

you
have adapted

they
have adapted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been adapting

you
have been adapting

he/she/it
has been adapting

we
have been adapting

you
have been adapting

they
have been adapting

Quá khứ hoàn thành

I
had adapted

you
had adapted

he/she/it
had adapted

we
had adapted

you
had adapted

they
had adapted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been adapting

you
had been adapting

he/she/it
had been adapting

we
had been adapting

you
had been adapting

they
had been adapting

Tương lại đơn

I
will adapt

you
will adapt

he/she/it
will adapt

we
will adapt

you
will adapt

they
will adapt

Tương lại tiếp diễn

I
will be adapting

you
will be adapting

he/she/it
will be adapting

we
will be adapting

you
will be adapting

they
will be adapting

Tương lại hoàn thành

I
will have adapted

you
will have adapted

he/she/it
will have adapted

we
will have adapted

you
will have adapted

they
will have adapted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been adapting

you
will have been adapting

he/she/it
will have been adapting

we
will have been adapting

you
will have been adapting

they
will have been adapting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.