Activate

Chia đông từ “activate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ activate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to activate

Quá khứ đơn
  • activated

Quá khứ phân từ
  • activated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
activate

you
activate

he/she/it
activates

we
activate

you
activate

they
activate

Thì hiện tại continuous

I
am activating

you
are activating

he/she/it
is activating

we
are activating

you
are activating

they
are activating

Quá khứ đơn

I
activated

you
activated

he/she/it
activated

we
activated

you
activated

they
activated

Quá khứ tiếp diễn

I
was activating

you
were activating

he/she/it
was activating

we
were activating

you
were activating

they
were activating

Hiện tại hoàn thành

I
have activated

you
have activated

he/she/it
has activated

we
have activated

you
have activated

they
have activated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been activating

you
have been activating

he/she/it
has been activating

we
have been activating

you
have been activating

they
have been activating

Quá khứ hoàn thành

I
had activated

you
had activated

he/she/it
had activated

we
had activated

you
had activated

they
had activated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been activating

you
had been activating

he/she/it
had been activating

we
had been activating

you
had been activating

they
had been activating

Tương lại đơn

I
will activate

you
will activate

he/she/it
will activate

we
will activate

you
will activate

they
will activate

Tương lại tiếp diễn

I
will be activating

you
will be activating

he/she/it
will be activating

we
will be activating

you
will be activating

they
will be activating

Tương lại hoàn thành

I
will have activated

you
will have activated

he/she/it
will have activated

we
will have activated

you
will have activated

they
will have activated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been activating

you
will have been activating

he/she/it
will have been activating

we
will have been activating

you
will have been activating

they
will have been activating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.