Acquiesce

Chia đông từ “acquiesce” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ acquiesce. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to acquiesce

Quá khứ đơn
  • acquiesced

Quá khứ phân từ
  • acquiesced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
acquiesce

you
acquiesce

he/she/it
acquiesces

we
acquiesce

you
acquiesce

they
acquiesce

Thì hiện tại continuous

I
am acquiescing

you
are acquiescing

he/she/it
is acquiescing

we
are acquiescing

you
are acquiescing

they
are acquiescing

Quá khứ đơn

I
acquiesced

you
acquiesced

he/she/it
acquiesced

we
acquiesced

you
acquiesced

they
acquiesced

Quá khứ tiếp diễn

I
was acquiescing

you
were acquiescing

he/she/it
was acquiescing

we
were acquiescing

you
were acquiescing

they
were acquiescing

Hiện tại hoàn thành

I
have acquiesced

you
have acquiesced

he/she/it
has acquiesced

we
have acquiesced

you
have acquiesced

they
have acquiesced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been acquiescing

you
have been acquiescing

he/she/it
has been acquiescing

we
have been acquiescing

you
have been acquiescing

they
have been acquiescing

Quá khứ hoàn thành

I
had acquiesced

you
had acquiesced

he/she/it
had acquiesced

we
had acquiesced

you
had acquiesced

they
had acquiesced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been acquiescing

you
had been acquiescing

he/she/it
had been acquiescing

we
had been acquiescing

you
had been acquiescing

they
had been acquiescing

Tương lại đơn

I
will acquiesce

you
will acquiesce

he/she/it
will acquiesce

we
will acquiesce

you
will acquiesce

they
will acquiesce

Tương lại tiếp diễn

I
will be acquiescing

you
will be acquiescing

he/she/it
will be acquiescing

we
will be acquiescing

you
will be acquiescing

they
will be acquiescing

Tương lại hoàn thành

I
will have acquiesced

you
will have acquiesced

he/she/it
will have acquiesced

we
will have acquiesced

you
will have acquiesced

they
will have acquiesced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been acquiescing

you
will have been acquiescing

he/she/it
will have been acquiescing

we
will have been acquiescing

you
will have been acquiescing

they
will have been acquiescing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.