Acquaint

Chia đông từ “acquaint” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ acquaint. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to acquaint

Quá khứ đơn
  • acquainted

Quá khứ phân từ
  • acquainted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
acquaint

you
acquaint

he/she/it
acquaints

we
acquaint

you
acquaint

they
acquaint

Thì hiện tại continuous

I
am acquainting

you
are acquainting

he/she/it
is acquainting

we
are acquainting

you
are acquainting

they
are acquainting

Quá khứ đơn

I
acquainted

you
acquainted

he/she/it
acquainted

we
acquainted

you
acquainted

they
acquainted

Quá khứ tiếp diễn

I
was acquainting

you
were acquainting

he/she/it
was acquainting

we
were acquainting

you
were acquainting

they
were acquainting

Hiện tại hoàn thành

I
have acquainted

you
have acquainted

he/she/it
has acquainted

we
have acquainted

you
have acquainted

they
have acquainted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been acquainting

you
have been acquainting

he/she/it
has been acquainting

we
have been acquainting

you
have been acquainting

they
have been acquainting

Quá khứ hoàn thành

I
had acquainted

you
had acquainted

he/she/it
had acquainted

we
had acquainted

you
had acquainted

they
had acquainted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been acquainting

you
had been acquainting

he/she/it
had been acquainting

we
had been acquainting

you
had been acquainting

they
had been acquainting

Tương lại đơn

I
will acquaint

you
will acquaint

he/she/it
will acquaint

we
will acquaint

you
will acquaint

they
will acquaint

Tương lại tiếp diễn

I
will be acquainting

you
will be acquainting

he/she/it
will be acquainting

we
will be acquainting

you
will be acquainting

they
will be acquainting

Tương lại hoàn thành

I
will have acquainted

you
will have acquainted

he/she/it
will have acquainted

we
will have acquainted

you
will have acquainted

they
will have acquainted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been acquainting

you
will have been acquainting

he/she/it
will have been acquainting

we
will have been acquainting

you
will have been acquainting

they
will have been acquainting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.