Acknowledge

Chia đông từ “acknowledge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ acknowledge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to acknowledge

Quá khứ đơn
  • acknowledged

Quá khứ phân từ
  • acknowledged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
acknowledge

you
acknowledge

he/she/it
acknowledges

we
acknowledge

you
acknowledge

they
acknowledge

Thì hiện tại continuous

I
am acknowledging

you
are acknowledging

he/she/it
is acknowledging

we
are acknowledging

you
are acknowledging

they
are acknowledging

Quá khứ đơn

I
acknowledged

you
acknowledged

he/she/it
acknowledged

we
acknowledged

you
acknowledged

they
acknowledged

Quá khứ tiếp diễn

I
was acknowledging

you
were acknowledging

he/she/it
was acknowledging

we
were acknowledging

you
were acknowledging

they
were acknowledging

Hiện tại hoàn thành

I
have acknowledged

you
have acknowledged

he/she/it
has acknowledged

we
have acknowledged

you
have acknowledged

they
have acknowledged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been acknowledging

you
have been acknowledging

he/she/it
has been acknowledging

we
have been acknowledging

you
have been acknowledging

they
have been acknowledging

Quá khứ hoàn thành

I
had acknowledged

you
had acknowledged

he/she/it
had acknowledged

we
had acknowledged

you
had acknowledged

they
had acknowledged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been acknowledging

you
had been acknowledging

he/she/it
had been acknowledging

we
had been acknowledging

you
had been acknowledging

they
had been acknowledging

Tương lại đơn

I
will acknowledge

you
will acknowledge

he/she/it
will acknowledge

we
will acknowledge

you
will acknowledge

they
will acknowledge

Tương lại tiếp diễn

I
will be acknowledging

you
will be acknowledging

he/she/it
will be acknowledging

we
will be acknowledging

you
will be acknowledging

they
will be acknowledging

Tương lại hoàn thành

I
will have acknowledged

you
will have acknowledged

he/she/it
will have acknowledged

we
will have acknowledged

you
will have acknowledged

they
will have acknowledged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been acknowledging

you
will have been acknowledging

he/she/it
will have been acknowledging

we
will have been acknowledging

you
will have been acknowledging

they
will have been acknowledging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.