Ache

Chia đông từ “ache” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ ache. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ache

Quá khứ đơn
  • ached

Quá khứ phân từ
  • ached

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ache

you
ache

he/she/it
aches

we
ache

you
ache

they
ache

Thì hiện tại continuous

I
am aching

you
are aching

he/she/it
is aching

we
are aching

you
are aching

they
are aching

Quá khứ đơn

I
ached

you
ached

he/she/it
ached

we
ached

you
ached

they
ached

Quá khứ tiếp diễn

I
was aching

you
were aching

he/she/it
was aching

we
were aching

you
were aching

they
were aching

Hiện tại hoàn thành

I
have ached

you
have ached

he/she/it
has ached

we
have ached

you
have ached

they
have ached

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been aching

you
have been aching

he/she/it
has been aching

we
have been aching

you
have been aching

they
have been aching

Quá khứ hoàn thành

I
had ached

you
had ached

he/she/it
had ached

we
had ached

you
had ached

they
had ached

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been aching

you
had been aching

he/she/it
had been aching

we
had been aching

you
had been aching

they
had been aching

Tương lại đơn

I
will ache

you
will ache

he/she/it
will ache

we
will ache

you
will ache

they
will ache

Tương lại tiếp diễn

I
will be aching

you
will be aching

he/she/it
will be aching

we
will be aching

you
will be aching

they
will be aching

Tương lại hoàn thành

I
will have ached

you
will have ached

he/she/it
will have ached

we
will have ached

you
will have ached

they
will have ached

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been aching

you
will have been aching

he/she/it
will have been aching

we
will have been aching

you
will have been aching

they
will have been aching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.