Account

Chia đông từ “account” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ account. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to account

Quá khứ đơn
  • accounted

Quá khứ phân từ
  • accounted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
account

you
account

he/she/it
accounts

we
account

you
account

they
account

Thì hiện tại continuous

I
am accounting

you
are accounting

he/she/it
is accounting

we
are accounting

you
are accounting

they
are accounting

Quá khứ đơn

I
accounted

you
accounted

he/she/it
accounted

we
accounted

you
accounted

they
accounted

Quá khứ tiếp diễn

I
was accounting

you
were accounting

he/she/it
was accounting

we
were accounting

you
were accounting

they
were accounting

Hiện tại hoàn thành

I
have accounted

you
have accounted

he/she/it
has accounted

we
have accounted

you
have accounted

they
have accounted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been accounting

you
have been accounting

he/she/it
has been accounting

we
have been accounting

you
have been accounting

they
have been accounting

Quá khứ hoàn thành

I
had accounted

you
had accounted

he/she/it
had accounted

we
had accounted

you
had accounted

they
had accounted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been accounting

you
had been accounting

he/she/it
had been accounting

we
had been accounting

you
had been accounting

they
had been accounting

Tương lại đơn

I
will account

you
will account

he/she/it
will account

we
will account

you
will account

they
will account

Tương lại tiếp diễn

I
will be accounting

you
will be accounting

he/she/it
will be accounting

we
will be accounting

you
will be accounting

they
will be accounting

Tương lại hoàn thành

I
will have accounted

you
will have accounted

he/she/it
will have accounted

we
will have accounted

you
will have accounted

they
will have accounted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been accounting

you
will have been accounting

he/she/it
will have been accounting

we
will have been accounting

you
will have been accounting

they
will have been accounting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.