Accost

Chia đông từ “accost” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ accost. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to accost

Quá khứ đơn
  • accosted

Quá khứ phân từ
  • accosted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
accost

you
accost

he/she/it
accosts

we
accost

you
accost

they
accost

Thì hiện tại continuous

I
am accosting

you
are accosting

he/she/it
is accosting

we
are accosting

you
are accosting

they
are accosting

Quá khứ đơn

I
accosted

you
accosted

he/she/it
accosted

we
accosted

you
accosted

they
accosted

Quá khứ tiếp diễn

I
was accosting

you
were accosting

he/she/it
was accosting

we
were accosting

you
were accosting

they
were accosting

Hiện tại hoàn thành

I
have accosted

you
have accosted

he/she/it
has accosted

we
have accosted

you
have accosted

they
have accosted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been accosting

you
have been accosting

he/she/it
has been accosting

we
have been accosting

you
have been accosting

they
have been accosting

Quá khứ hoàn thành

I
had accosted

you
had accosted

he/she/it
had accosted

we
had accosted

you
had accosted

they
had accosted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been accosting

you
had been accosting

he/she/it
had been accosting

we
had been accosting

you
had been accosting

they
had been accosting

Tương lại đơn

I
will accost

you
will accost

he/she/it
will accost

we
will accost

you
will accost

they
will accost

Tương lại tiếp diễn

I
will be accosting

you
will be accosting

he/she/it
will be accosting

we
will be accosting

you
will be accosting

they
will be accosting

Tương lại hoàn thành

I
will have accosted

you
will have accosted

he/she/it
will have accosted

we
will have accosted

you
will have accosted

they
will have accosted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been accosting

you
will have been accosting

he/she/it
will have been accosting

we
will have been accosting

you
will have been accosting

they
will have been accosting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.