Accomplish

Chia đông từ “accomplish” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ accomplish. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to accomplish

Quá khứ đơn
  • accomplished

Quá khứ phân từ
  • accomplished

Trần thuật

Thì hiện tại

I
accomplish

you
accomplish

he/she/it
accomplishes

we
accomplish

you
accomplish

they
accomplish

Thì hiện tại continuous

I
am accomplishing

you
are accomplishing

he/she/it
is accomplishing

we
are accomplishing

you
are accomplishing

they
are accomplishing

Quá khứ đơn

I
accomplished

you
accomplished

he/she/it
accomplished

we
accomplished

you
accomplished

they
accomplished

Quá khứ tiếp diễn

I
was accomplishing

you
were accomplishing

he/she/it
was accomplishing

we
were accomplishing

you
were accomplishing

they
were accomplishing

Hiện tại hoàn thành

I
have accomplished

you
have accomplished

he/she/it
has accomplished

we
have accomplished

you
have accomplished

they
have accomplished

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been accomplishing

you
have been accomplishing

he/she/it
has been accomplishing

we
have been accomplishing

you
have been accomplishing

they
have been accomplishing

Quá khứ hoàn thành

I
had accomplished

you
had accomplished

he/she/it
had accomplished

we
had accomplished

you
had accomplished

they
had accomplished

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been accomplishing

you
had been accomplishing

he/she/it
had been accomplishing

we
had been accomplishing

you
had been accomplishing

they
had been accomplishing

Tương lại đơn

I
will accomplish

you
will accomplish

he/she/it
will accomplish

we
will accomplish

you
will accomplish

they
will accomplish

Tương lại tiếp diễn

I
will be accomplishing

you
will be accomplishing

he/she/it
will be accomplishing

we
will be accomplishing

you
will be accomplishing

they
will be accomplishing

Tương lại hoàn thành

I
will have accomplished

you
will have accomplished

he/she/it
will have accomplished

we
will have accomplished

you
will have accomplished

they
will have accomplished

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been accomplishing

you
will have been accomplishing

he/she/it
will have been accomplishing

we
will have been accomplishing

you
will have been accomplishing

they
will have been accomplishing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.