Accompany

Chia đông từ “accompany” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ accompany. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to accompany

Quá khứ đơn
  • accompanied

Quá khứ phân từ
  • accompanied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
accompany

you
accompany

he/she/it
accompanies

we
accompany

you
accompany

they
accompany

Thì hiện tại continuous

I
am accompanying

you
are accompanying

he/she/it
is accompanying

we
are accompanying

you
are accompanying

they
are accompanying

Quá khứ đơn

I
accompanied

you
accompanied

he/she/it
accompanied

we
accompanied

you
accompanied

they
accompanied

Quá khứ tiếp diễn

I
was accompanying

you
were accompanying

he/she/it
was accompanying

we
were accompanying

you
were accompanying

they
were accompanying

Hiện tại hoàn thành

I
have accompanied

you
have accompanied

he/she/it
has accompanied

we
have accompanied

you
have accompanied

they
have accompanied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been accompanying

you
have been accompanying

he/she/it
has been accompanying

we
have been accompanying

you
have been accompanying

they
have been accompanying

Quá khứ hoàn thành

I
had accompanied

you
had accompanied

he/she/it
had accompanied

we
had accompanied

you
had accompanied

they
had accompanied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been accompanying

you
had been accompanying

he/she/it
had been accompanying

we
had been accompanying

you
had been accompanying

they
had been accompanying

Tương lại đơn

I
will accompany

you
will accompany

he/she/it
will accompany

we
will accompany

you
will accompany

they
will accompany

Tương lại tiếp diễn

I
will be accompanying

you
will be accompanying

he/she/it
will be accompanying

we
will be accompanying

you
will be accompanying

they
will be accompanying

Tương lại hoàn thành

I
will have accompanied

you
will have accompanied

he/she/it
will have accompanied

we
will have accompanied

you
will have accompanied

they
will have accompanied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been accompanying

you
will have been accompanying

he/she/it
will have been accompanying

we
will have been accompanying

you
will have been accompanying

they
will have been accompanying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.