Accommodate

Chia đông từ “accommodate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ accommodate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to accommodate

Quá khứ đơn
  • accommodated

Quá khứ phân từ
  • accommodated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
accommodate

you
accommodate

he/she/it
accommodates

we
accommodate

you
accommodate

they
accommodate

Thì hiện tại continuous

I
am accommodating

you
are accommodating

he/she/it
is accommodating

we
are accommodating

you
are accommodating

they
are accommodating

Quá khứ đơn

I
accommodated

you
accommodated

he/she/it
accommodated

we
accommodated

you
accommodated

they
accommodated

Quá khứ tiếp diễn

I
was accommodating

you
were accommodating

he/she/it
was accommodating

we
were accommodating

you
were accommodating

they
were accommodating

Hiện tại hoàn thành

I
have accommodated

you
have accommodated

he/she/it
has accommodated

we
have accommodated

you
have accommodated

they
have accommodated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been accommodating

you
have been accommodating

he/she/it
has been accommodating

we
have been accommodating

you
have been accommodating

they
have been accommodating

Quá khứ hoàn thành

I
had accommodated

you
had accommodated

he/she/it
had accommodated

we
had accommodated

you
had accommodated

they
had accommodated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been accommodating

you
had been accommodating

he/she/it
had been accommodating

we
had been accommodating

you
had been accommodating

they
had been accommodating

Tương lại đơn

I
will accommodate

you
will accommodate

he/she/it
will accommodate

we
will accommodate

you
will accommodate

they
will accommodate

Tương lại tiếp diễn

I
will be accommodating

you
will be accommodating

he/she/it
will be accommodating

we
will be accommodating

you
will be accommodating

they
will be accommodating

Tương lại hoàn thành

I
will have accommodated

you
will have accommodated

he/she/it
will have accommodated

we
will have accommodated

you
will have accommodated

they
will have accommodated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been accommodating

you
will have been accommodating

he/she/it
will have been accommodating

we
will have been accommodating

you
will have been accommodating

they
will have been accommodating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.