Acclimate

Chia đông từ “acclimate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ acclimate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to acclimate

Quá khứ đơn
  • acclimated

Quá khứ phân từ
  • acclimated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
acclimate

you
acclimate

he/she/it
acclimates

we
acclimate

you
acclimate

they
acclimate

Thì hiện tại continuous

I
am acclimating

you
are acclimating

he/she/it
is acclimating

we
are acclimating

you
are acclimating

they
are acclimating

Quá khứ đơn

I
acclimated

you
acclimated

he/she/it
acclimated

we
acclimated

you
acclimated

they
acclimated

Quá khứ tiếp diễn

I
was acclimating

you
were acclimating

he/she/it
was acclimating

we
were acclimating

you
were acclimating

they
were acclimating

Hiện tại hoàn thành

I
have acclimated

you
have acclimated

he/she/it
has acclimated

we
have acclimated

you
have acclimated

they
have acclimated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been acclimating

you
have been acclimating

he/she/it
has been acclimating

we
have been acclimating

you
have been acclimating

they
have been acclimating

Quá khứ hoàn thành

I
had acclimated

you
had acclimated

he/she/it
had acclimated

we
had acclimated

you
had acclimated

they
had acclimated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been acclimating

you
had been acclimating

he/she/it
had been acclimating

we
had been acclimating

you
had been acclimating

they
had been acclimating

Tương lại đơn

I
will acclimate

you
will acclimate

he/she/it
will acclimate

we
will acclimate

you
will acclimate

they
will acclimate

Tương lại tiếp diễn

I
will be acclimating

you
will be acclimating

he/she/it
will be acclimating

we
will be acclimating

you
will be acclimating

they
will be acclimating

Tương lại hoàn thành

I
will have acclimated

you
will have acclimated

he/she/it
will have acclimated

we
will have acclimated

you
will have acclimated

they
will have acclimated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been acclimating

you
will have been acclimating

he/she/it
will have been acclimating

we
will have been acclimating

you
will have been acclimating

they
will have been acclimating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.