Accentuate

Chia đông từ “accentuate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ accentuate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to accentuate

Quá khứ đơn
  • accentuated

Quá khứ phân từ
  • accentuated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
accentuate

you
accentuate

he/she/it
accentuates

we
accentuate

you
accentuate

they
accentuate

Thì hiện tại continuous

I
am accentuating

you
are accentuating

he/she/it
is accentuating

we
are accentuating

you
are accentuating

they
are accentuating

Quá khứ đơn

I
accentuated

you
accentuated

he/she/it
accentuated

we
accentuated

you
accentuated

they
accentuated

Quá khứ tiếp diễn

I
was accentuating

you
were accentuating

he/she/it
was accentuating

we
were accentuating

you
were accentuating

they
were accentuating

Hiện tại hoàn thành

I
have accentuated

you
have accentuated

he/she/it
has accentuated

we
have accentuated

you
have accentuated

they
have accentuated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been accentuating

you
have been accentuating

he/she/it
has been accentuating

we
have been accentuating

you
have been accentuating

they
have been accentuating

Quá khứ hoàn thành

I
had accentuated

you
had accentuated

he/she/it
had accentuated

we
had accentuated

you
had accentuated

they
had accentuated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been accentuating

you
had been accentuating

he/she/it
had been accentuating

we
had been accentuating

you
had been accentuating

they
had been accentuating

Tương lại đơn

I
will accentuate

you
will accentuate

he/she/it
will accentuate

we
will accentuate

you
will accentuate

they
will accentuate

Tương lại tiếp diễn

I
will be accentuating

you
will be accentuating

he/she/it
will be accentuating

we
will be accentuating

you
will be accentuating

they
will be accentuating

Tương lại hoàn thành

I
will have accentuated

you
will have accentuated

he/she/it
will have accentuated

we
will have accentuated

you
will have accentuated

they
will have accentuated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been accentuating

you
will have been accentuating

he/she/it
will have been accentuating

we
will have been accentuating

you
will have been accentuating

they
will have been accentuating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.