Accent

Chia đông từ “accent” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ accent. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to accent

Quá khứ đơn
  • accented

Quá khứ phân từ
  • accented

Trần thuật

Thì hiện tại

I
accent

you
accent

he/she/it
accents

we
accent

you
accent

they
accent

Thì hiện tại continuous

I
am accenting

you
are accenting

he/she/it
is accenting

we
are accenting

you
are accenting

they
are accenting

Quá khứ đơn

I
accented

you
accented

he/she/it
accented

we
accented

you
accented

they
accented

Quá khứ tiếp diễn

I
was accenting

you
were accenting

he/she/it
was accenting

we
were accenting

you
were accenting

they
were accenting

Hiện tại hoàn thành

I
have accented

you
have accented

he/she/it
has accented

we
have accented

you
have accented

they
have accented

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been accenting

you
have been accenting

he/she/it
has been accenting

we
have been accenting

you
have been accenting

they
have been accenting

Quá khứ hoàn thành

I
had accented

you
had accented

he/she/it
had accented

we
had accented

you
had accented

they
had accented

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been accenting

you
had been accenting

he/she/it
had been accenting

we
had been accenting

you
had been accenting

they
had been accenting

Tương lại đơn

I
will accent

you
will accent

he/she/it
will accent

we
will accent

you
will accent

they
will accent

Tương lại tiếp diễn

I
will be accenting

you
will be accenting

he/she/it
will be accenting

we
will be accenting

you
will be accenting

they
will be accenting

Tương lại hoàn thành

I
will have accented

you
will have accented

he/she/it
will have accented

we
will have accented

you
will have accented

they
will have accented

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been accenting

you
will have been accenting

he/she/it
will have been accenting

we
will have been accenting

you
will have been accenting

they
will have been accenting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.