Abstract

Chia đông từ “abstract” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ abstract. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to abstract

Quá khứ đơn
  • abstracted

Quá khứ phân từ
  • abstracted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
abstract

you
abstract

he/she/it
abstracts

we
abstract

you
abstract

they
abstract

Thì hiện tại continuous

I
am abstracting

you
are abstracting

he/she/it
is abstracting

we
are abstracting

you
are abstracting

they
are abstracting

Quá khứ đơn

I
abstracted

you
abstracted

he/she/it
abstracted

we
abstracted

you
abstracted

they
abstracted

Quá khứ tiếp diễn

I
was abstracting

you
were abstracting

he/she/it
was abstracting

we
were abstracting

you
were abstracting

they
were abstracting

Hiện tại hoàn thành

I
have abstracted

you
have abstracted

he/she/it
has abstracted

we
have abstracted

you
have abstracted

they
have abstracted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been abstracting

you
have been abstracting

he/she/it
has been abstracting

we
have been abstracting

you
have been abstracting

they
have been abstracting

Quá khứ hoàn thành

I
had abstracted

you
had abstracted

he/she/it
had abstracted

we
had abstracted

you
had abstracted

they
had abstracted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been abstracting

you
had been abstracting

he/she/it
had been abstracting

we
had been abstracting

you
had been abstracting

they
had been abstracting

Tương lại đơn

I
will abstract

you
will abstract

he/she/it
will abstract

we
will abstract

you
will abstract

they
will abstract

Tương lại tiếp diễn

I
will be abstracting

you
will be abstracting

he/she/it
will be abstracting

we
will be abstracting

you
will be abstracting

they
will be abstracting

Tương lại hoàn thành

I
will have abstracted

you
will have abstracted

he/she/it
will have abstracted

we
will have abstracted

you
will have abstracted

they
will have abstracted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been abstracting

you
will have been abstracting

he/she/it
will have been abstracting

we
will have been abstracting

you
will have been abstracting

they
will have been abstracting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.