Abscond

Chia đông từ “abscond” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ abscond. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to abscond

Quá khứ đơn
  • absconded

Quá khứ phân từ
  • absconded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
abscond

you
abscond

he/she/it
absconds

we
abscond

you
abscond

they
abscond

Thì hiện tại continuous

I
am absconding

you
are absconding

he/she/it
is absconding

we
are absconding

you
are absconding

they
are absconding

Quá khứ đơn

I
absconded

you
absconded

he/she/it
absconded

we
absconded

you
absconded

they
absconded

Quá khứ tiếp diễn

I
was absconding

you
were absconding

he/she/it
was absconding

we
were absconding

you
were absconding

they
were absconding

Hiện tại hoàn thành

I
have absconded

you
have absconded

he/she/it
has absconded

we
have absconded

you
have absconded

they
have absconded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been absconding

you
have been absconding

he/she/it
has been absconding

we
have been absconding

you
have been absconding

they
have been absconding

Quá khứ hoàn thành

I
had absconded

you
had absconded

he/she/it
had absconded

we
had absconded

you
had absconded

they
had absconded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been absconding

you
had been absconding

he/she/it
had been absconding

we
had been absconding

you
had been absconding

they
had been absconding

Tương lại đơn

I
will abscond

you
will abscond

he/she/it
will abscond

we
will abscond

you
will abscond

they
will abscond

Tương lại tiếp diễn

I
will be absconding

you
will be absconding

he/she/it
will be absconding

we
will be absconding

you
will be absconding

they
will be absconding

Tương lại hoàn thành

I
will have absconded

you
will have absconded

he/she/it
will have absconded

we
will have absconded

you
will have absconded

they
will have absconded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been absconding

you
will have been absconding

he/she/it
will have been absconding

we
will have been absconding

you
will have been absconding

they
will have been absconding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.