Abridge

Chia đông từ “abridge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ abridge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to abridge

Quá khứ đơn
  • abridged

Quá khứ phân từ
  • abridged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
abridge

you
abridge

he/she/it
abridges

we
abridge

you
abridge

they
abridge

Thì hiện tại continuous

I
am abridging

you
are abridging

he/she/it
is abridging

we
are abridging

you
are abridging

they
are abridging

Quá khứ đơn

I
abridged

you
abridged

he/she/it
abridged

we
abridged

you
abridged

they
abridged

Quá khứ tiếp diễn

I
was abridging

you
were abridging

he/she/it
was abridging

we
were abridging

you
were abridging

they
were abridging

Hiện tại hoàn thành

I
have abridged

you
have abridged

he/she/it
has abridged

we
have abridged

you
have abridged

they
have abridged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been abridging

you
have been abridging

he/she/it
has been abridging

we
have been abridging

you
have been abridging

they
have been abridging

Quá khứ hoàn thành

I
had abridged

you
had abridged

he/she/it
had abridged

we
had abridged

you
had abridged

they
had abridged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been abridging

you
had been abridging

he/she/it
had been abridging

we
had been abridging

you
had been abridging

they
had been abridging

Tương lại đơn

I
will abridge

you
will abridge

he/she/it
will abridge

we
will abridge

you
will abridge

they
will abridge

Tương lại tiếp diễn

I
will be abridging

you
will be abridging

he/she/it
will be abridging

we
will be abridging

you
will be abridging

they
will be abridging

Tương lại hoàn thành

I
will have abridged

you
will have abridged

he/she/it
will have abridged

we
will have abridged

you
will have abridged

they
will have abridged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been abridging

you
will have been abridging

he/she/it
will have been abridging

we
will have been abridging

you
will have been abridging

they
will have been abridging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.