Abound

Chia đông từ “abound” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ abound. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to abound

Quá khứ đơn
  • abounded

Quá khứ phân từ
  • abounded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
abound

you
abound

he/she/it
abounds

we
abound

you
abound

they
abound

Thì hiện tại continuous

I
am abounding

you
are abounding

he/she/it
is abounding

we
are abounding

you
are abounding

they
are abounding

Quá khứ đơn

I
abounded

you
abounded

he/she/it
abounded

we
abounded

you
abounded

they
abounded

Quá khứ tiếp diễn

I
was abounding

you
were abounding

he/she/it
was abounding

we
were abounding

you
were abounding

they
were abounding

Hiện tại hoàn thành

I
have abounded

you
have abounded

he/she/it
has abounded

we
have abounded

you
have abounded

they
have abounded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been abounding

you
have been abounding

he/she/it
has been abounding

we
have been abounding

you
have been abounding

they
have been abounding

Quá khứ hoàn thành

I
had abounded

you
had abounded

he/she/it
had abounded

we
had abounded

you
had abounded

they
had abounded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been abounding

you
had been abounding

he/she/it
had been abounding

we
had been abounding

you
had been abounding

they
had been abounding

Tương lại đơn

I
will abound

you
will abound

he/she/it
will abound

we
will abound

you
will abound

they
will abound

Tương lại tiếp diễn

I
will be abounding

you
will be abounding

he/she/it
will be abounding

we
will be abounding

you
will be abounding

they
will be abounding

Tương lại hoàn thành

I
will have abounded

you
will have abounded

he/she/it
will have abounded

we
will have abounded

you
will have abounded

they
will have abounded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been abounding

you
will have been abounding

he/she/it
will have been abounding

we
will have been abounding

you
will have been abounding

they
will have been abounding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.