Abort

Chia đông từ “abort” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ abort. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to abort

Quá khứ đơn
  • aborted

Quá khứ phân từ
  • aborted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
abort

you
abort

he/she/it
aborts

we
abort

you
abort

they
abort

Thì hiện tại continuous

I
am aborting

you
are aborting

he/she/it
is aborting

we
are aborting

you
are aborting

they
are aborting

Quá khứ đơn

I
aborted

you
aborted

he/she/it
aborted

we
aborted

you
aborted

they
aborted

Quá khứ tiếp diễn

I
was aborting

you
were aborting

he/she/it
was aborting

we
were aborting

you
were aborting

they
were aborting

Hiện tại hoàn thành

I
have aborted

you
have aborted

he/she/it
has aborted

we
have aborted

you
have aborted

they
have aborted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been aborting

you
have been aborting

he/she/it
has been aborting

we
have been aborting

you
have been aborting

they
have been aborting

Quá khứ hoàn thành

I
had aborted

you
had aborted

he/she/it
had aborted

we
had aborted

you
had aborted

they
had aborted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been aborting

you
had been aborting

he/she/it
had been aborting

we
had been aborting

you
had been aborting

they
had been aborting

Tương lại đơn

I
will abort

you
will abort

he/she/it
will abort

we
will abort

you
will abort

they
will abort

Tương lại tiếp diễn

I
will be aborting

you
will be aborting

he/she/it
will be aborting

we
will be aborting

you
will be aborting

they
will be aborting

Tương lại hoàn thành

I
will have aborted

you
will have aborted

he/she/it
will have aborted

we
will have aborted

you
will have aborted

they
will have aborted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been aborting

you
will have been aborting

he/she/it
will have been aborting

we
will have been aborting

you
will have been aborting

they
will have been aborting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.