Abolish

Chia đông từ “abolish” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ abolish. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to abolish

Quá khứ đơn
  • abolished

Quá khứ phân từ
  • abolished

Trần thuật

Thì hiện tại

I
abolish

you
abolish

he/she/it
abolishes

we
abolish

you
abolish

they
abolish

Thì hiện tại continuous

I
am abolishing

you
are abolishing

he/she/it
is abolishing

we
are abolishing

you
are abolishing

they
are abolishing

Quá khứ đơn

I
abolished

you
abolished

he/she/it
abolished

we
abolished

you
abolished

they
abolished

Quá khứ tiếp diễn

I
was abolishing

you
were abolishing

he/she/it
was abolishing

we
were abolishing

you
were abolishing

they
were abolishing

Hiện tại hoàn thành

I
have abolished

you
have abolished

he/she/it
has abolished

we
have abolished

you
have abolished

they
have abolished

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been abolishing

you
have been abolishing

he/she/it
has been abolishing

we
have been abolishing

you
have been abolishing

they
have been abolishing

Quá khứ hoàn thành

I
had abolished

you
had abolished

he/she/it
had abolished

we
had abolished

you
had abolished

they
had abolished

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been abolishing

you
had been abolishing

he/she/it
had been abolishing

we
had been abolishing

you
had been abolishing

they
had been abolishing

Tương lại đơn

I
will abolish

you
will abolish

he/she/it
will abolish

we
will abolish

you
will abolish

they
will abolish

Tương lại tiếp diễn

I
will be abolishing

you
will be abolishing

he/she/it
will be abolishing

we
will be abolishing

you
will be abolishing

they
will be abolishing

Tương lại hoàn thành

I
will have abolished

you
will have abolished

he/she/it
will have abolished

we
will have abolished

you
will have abolished

they
will have abolished

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been abolishing

you
will have been abolishing

he/she/it
will have been abolishing

we
will have been abolishing

you
will have been abolishing

they
will have been abolishing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.