Abide

Chia đông từ “abide” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ abide. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to abide

Quá khứ đơn
  • abided

Quá khứ phân từ
  • abided

Trần thuật

Thì hiện tại

I
abide

you
abide

he/she/it
abides

we
abide

you
abide

they
abide

Thì hiện tại continuous

I
am abiding

you
are abiding

he/she/it
is abiding

we
are abiding

you
are abiding

they
are abiding

Quá khứ đơn

I
abided

you
abided

he/she/it
abided

we
abided

you
abided

they
abided

Quá khứ tiếp diễn

I
was abiding

you
were abiding

he/she/it
was abiding

we
were abiding

you
were abiding

they
were abiding

Hiện tại hoàn thành

I
have abided

you
have abided

he/she/it
has abided

we
have abided

you
have abided

they
have abided

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been abiding

you
have been abiding

he/she/it
has been abiding

we
have been abiding

you
have been abiding

they
have been abiding

Quá khứ hoàn thành

I
had abided

you
had abided

he/she/it
had abided

we
had abided

you
had abided

they
had abided

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been abiding

you
had been abiding

he/she/it
had been abiding

we
had been abiding

you
had been abiding

they
had been abiding

Tương lại đơn

I
will abide

you
will abide

he/she/it
will abide

we
will abide

you
will abide

they
will abide

Tương lại tiếp diễn

I
will be abiding

you
will be abiding

he/she/it
will be abiding

we
will be abiding

you
will be abiding

they
will be abiding

Tương lại hoàn thành

I
will have abided

you
will have abided

he/she/it
will have abided

we
will have abided

you
will have abided

they
will have abided

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been abiding

you
will have been abiding

he/she/it
will have been abiding

we
will have been abiding

you
will have been abiding

they
will have been abiding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.