Quell

Chia đông từ “quell” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ quell. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to quell

Quá khứ đơn
  • quelled

Quá khứ phân từ
  • quelled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
quell

you
quell

he/she/it
quells

we
quell

you
quell

they
quell

Thì hiện tại continuous

I
am quelling

you
are quelling

he/she/it
is quelling

we
are quelling

you
are quelling

they
are quelling

Quá khứ đơn

I
quelled

you
quelled

he/she/it
quelled

we
quelled

you
quelled

they
quelled

Quá khứ tiếp diễn

I
was quelling

you
were quelling

he/she/it
was quelling

we
were quelling

you
were quelling

they
were quelling

Hiện tại hoàn thành

I
have quelled

you
have quelled

he/she/it
has quelled

we
have quelled

you
have quelled

they
have quelled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been quelling

you
have been quelling

he/she/it
has been quelling

we
have been quelling

you
have been quelling

they
have been quelling

Quá khứ hoàn thành

I
had quelled

you
had quelled

he/she/it
had quelled

we
had quelled

you
had quelled

they
had quelled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been quelling

you
had been quelling

he/she/it
had been quelling

we
had been quelling

you
had been quelling

they
had been quelling

Tương lại đơn

I
will quell

you
will quell

he/she/it
will quell

we
will quell

you
will quell

they
will quell

Tương lại tiếp diễn

I
will be quelling

you
will be quelling

he/she/it
will be quelling

we
will be quelling

you
will be quelling

they
will be quelling

Tương lại hoàn thành

I
will have quelled

you
will have quelled

he/she/it
will have quelled

we
will have quelled

you
will have quelled

they
will have quelled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been quelling

you
will have been quelling

he/she/it
will have been quelling

we
will have been quelling

you
will have been quelling

they
will have been quelling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.