Purse

Chia đông từ “purse” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ purse. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to purse

Quá khứ đơn
  • pursed

Quá khứ phân từ
  • pursed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
purse

you
purse

he/she/it
purses

we
purse

you
purse

they
purse

Thì hiện tại continuous

I
am pursing

you
are pursing

he/she/it
is pursing

we
are pursing

you
are pursing

they
are pursing

Quá khứ đơn

I
pursed

you
pursed

he/she/it
pursed

we
pursed

you
pursed

they
pursed

Quá khứ tiếp diễn

I
was pursing

you
were pursing

he/she/it
was pursing

we
were pursing

you
were pursing

they
were pursing

Hiện tại hoàn thành

I
have pursed

you
have pursed

he/she/it
has pursed

we
have pursed

you
have pursed

they
have pursed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pursing

you
have been pursing

he/she/it
has been pursing

we
have been pursing

you
have been pursing

they
have been pursing

Quá khứ hoàn thành

I
had pursed

you
had pursed

he/she/it
had pursed

we
had pursed

you
had pursed

they
had pursed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pursing

you
had been pursing

he/she/it
had been pursing

we
had been pursing

you
had been pursing

they
had been pursing

Tương lại đơn

I
will purse

you
will purse

he/she/it
will purse

we
will purse

you
will purse

they
will purse

Tương lại tiếp diễn

I
will be pursing

you
will be pursing

he/she/it
will be pursing

we
will be pursing

you
will be pursing

they
will be pursing

Tương lại hoàn thành

I
will have pursed

you
will have pursed

he/she/it
will have pursed

we
will have pursed

you
will have pursed

they
will have pursed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pursing

you
will have been pursing

he/she/it
will have been pursing

we
will have been pursing

you
will have been pursing

they
will have been pursing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.