Pull

Chia đông từ “pull” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pull. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pull

Quá khứ đơn
  • pulled

Quá khứ phân từ
  • pulled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pull

you
pull

he/she/it
pulls

we
pull

you
pull

they
pull

Thì hiện tại continuous

I
am pulling

you
are pulling

he/she/it
is pulling

we
are pulling

you
are pulling

they
are pulling

Quá khứ đơn

I
pulled

you
pulled

he/she/it
pulled

we
pulled

you
pulled

they
pulled

Quá khứ tiếp diễn

I
was pulling

you
were pulling

he/she/it
was pulling

we
were pulling

you
were pulling

they
were pulling

Hiện tại hoàn thành

I
have pulled

you
have pulled

he/she/it
has pulled

we
have pulled

you
have pulled

they
have pulled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pulling

you
have been pulling

he/she/it
has been pulling

we
have been pulling

you
have been pulling

they
have been pulling

Quá khứ hoàn thành

I
had pulled

you
had pulled

he/she/it
had pulled

we
had pulled

you
had pulled

they
had pulled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pulling

you
had been pulling

he/she/it
had been pulling

we
had been pulling

you
had been pulling

they
had been pulling

Tương lại đơn

I
will pull

you
will pull

he/she/it
will pull

we
will pull

you
will pull

they
will pull

Tương lại tiếp diễn

I
will be pulling

you
will be pulling

he/she/it
will be pulling

we
will be pulling

you
will be pulling

they
will be pulling

Tương lại hoàn thành

I
will have pulled

you
will have pulled

he/she/it
will have pulled

we
will have pulled

you
will have pulled

they
will have pulled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pulling

you
will have been pulling

he/she/it
will have been pulling

we
will have been pulling

you
will have been pulling

they
will have been pulling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.