Promote

Chia đông từ “promote” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ promote. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to promote

Quá khứ đơn
  • promoted

Quá khứ phân từ
  • promoted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
promote

you
promote

he/she/it
promotes

we
promote

you
promote

they
promote

Thì hiện tại continuous

I
am promoting

you
are promoting

he/she/it
is promoting

we
are promoting

you
are promoting

they
are promoting

Quá khứ đơn

I
promoted

you
promoted

he/she/it
promoted

we
promoted

you
promoted

they
promoted

Quá khứ tiếp diễn

I
was promoting

you
were promoting

he/she/it
was promoting

we
were promoting

you
were promoting

they
were promoting

Hiện tại hoàn thành

I
have promoted

you
have promoted

he/she/it
has promoted

we
have promoted

you
have promoted

they
have promoted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been promoting

you
have been promoting

he/she/it
has been promoting

we
have been promoting

you
have been promoting

they
have been promoting

Quá khứ hoàn thành

I
had promoted

you
had promoted

he/she/it
had promoted

we
had promoted

you
had promoted

they
had promoted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been promoting

you
had been promoting

he/she/it
had been promoting

we
had been promoting

you
had been promoting

they
had been promoting

Tương lại đơn

I
will promote

you
will promote

he/she/it
will promote

we
will promote

you
will promote

they
will promote

Tương lại tiếp diễn

I
will be promoting

you
will be promoting

he/she/it
will be promoting

we
will be promoting

you
will be promoting

they
will be promoting

Tương lại hoàn thành

I
will have promoted

you
will have promoted

he/she/it
will have promoted

we
will have promoted

you
will have promoted

they
will have promoted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been promoting

you
will have been promoting

he/she/it
will have been promoting

we
will have been promoting

you
will have been promoting

they
will have been promoting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.