Precipitate

Chia đông từ “precipitate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ precipitate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to precipitate

Quá khứ đơn
  • precipitated

Quá khứ phân từ
  • precipitated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
precipitate

you
precipitate

he/she/it
precipitates

we
precipitate

you
precipitate

they
precipitate

Thì hiện tại continuous

I
am precipitating

you
are precipitating

he/she/it
is precipitating

we
are precipitating

you
are precipitating

they
are precipitating

Quá khứ đơn

I
precipitated

you
precipitated

he/she/it
precipitated

we
precipitated

you
precipitated

they
precipitated

Quá khứ tiếp diễn

I
was precipitating

you
were precipitating

he/she/it
was precipitating

we
were precipitating

you
were precipitating

they
were precipitating

Hiện tại hoàn thành

I
have precipitated

you
have precipitated

he/she/it
has precipitated

we
have precipitated

you
have precipitated

they
have precipitated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been precipitating

you
have been precipitating

he/she/it
has been precipitating

we
have been precipitating

you
have been precipitating

they
have been precipitating

Quá khứ hoàn thành

I
had precipitated

you
had precipitated

he/she/it
had precipitated

we
had precipitated

you
had precipitated

they
had precipitated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been precipitating

you
had been precipitating

he/she/it
had been precipitating

we
had been precipitating

you
had been precipitating

they
had been precipitating

Tương lại đơn

I
will precipitate

you
will precipitate

he/she/it
will precipitate

we
will precipitate

you
will precipitate

they
will precipitate

Tương lại tiếp diễn

I
will be precipitating

you
will be precipitating

he/she/it
will be precipitating

we
will be precipitating

you
will be precipitating

they
will be precipitating

Tương lại hoàn thành

I
will have precipitated

you
will have precipitated

he/she/it
will have precipitated

we
will have precipitated

you
will have precipitated

they
will have precipitated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been precipitating

you
will have been precipitating

he/she/it
will have been precipitating

we
will have been precipitating

you
will have been precipitating

they
will have been precipitating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.