Place

Chia đông từ “place” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ place. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to place

Quá khứ đơn
  • placed

Quá khứ phân từ
  • placed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
place

you
place

he/she/it
places

we
place

you
place

they
place

Thì hiện tại continuous

I
am placing

you
are placing

he/she/it
is placing

we
are placing

you
are placing

they
are placing

Quá khứ đơn

I
placed

you
placed

he/she/it
placed

we
placed

you
placed

they
placed

Quá khứ tiếp diễn

I
was placing

you
were placing

he/she/it
was placing

we
were placing

you
were placing

they
were placing

Hiện tại hoàn thành

I
have placed

you
have placed

he/she/it
has placed

we
have placed

you
have placed

they
have placed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been placing

you
have been placing

he/she/it
has been placing

we
have been placing

you
have been placing

they
have been placing

Quá khứ hoàn thành

I
had placed

you
had placed

he/she/it
had placed

we
had placed

you
had placed

they
had placed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been placing

you
had been placing

he/she/it
had been placing

we
had been placing

you
had been placing

they
had been placing

Tương lại đơn

I
will place

you
will place

he/she/it
will place

we
will place

you
will place

they
will place

Tương lại tiếp diễn

I
will be placing

you
will be placing

he/she/it
will be placing

we
will be placing

you
will be placing

they
will be placing

Tương lại hoàn thành

I
will have placed

you
will have placed

he/she/it
will have placed

we
will have placed

you
will have placed

they
will have placed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been placing

you
will have been placing

he/she/it
will have been placing

we
will have been placing

you
will have been placing

they
will have been placing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.